โครงการอบรม จิตสำนึกรักองค์กรเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสร้างสุข

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของ โครงการอบรม จิตสำนึกรักองค์กรเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสร้างสุข

3,500 บาท

บริการ-รับจ้าง

สำนักฝึกอบรม จัดอบรม โครงการ จิตสำนึกรักองค์กรเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสร้างสุข รุ่นที่่ 2 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

หัวข้อการฝีกอบรม

1.การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร
2.ทัศนคติและกลยุทธ์การสื่อสารเชิงบวกเพื่อสื่อสารองค์กร
อย่างสร้างสรรค์และสร้างสุข
3.การพัฒนาตนเอง การจัดการตนเองเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ
4.การสร้างทีมและการทำให้ทีมประสบความสำเร็จ
5.เทคนิควิธีการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานเป็นทีมด้วยทัศนคติเชิงบวก
เข้าชม 602 คน

แสดงความคิดเห็น