QCC วิเคราะห์เจาะลึกต้นเหตุปัญหาด้วย QC 7 Tools

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของ QCC วิเคราะห์เจาะลึกต้นเหตุปัญหาด้วย QC 7 Tools

4,000 บาท

บริการ-รับจ้าง

QC 7 Tools เป็นกลุ่มเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงคุณภาพ และการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตหรือการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในองค์กรธุรกิจของญี่ปุ่น และแพร่หลายไปสู่องค์กรอื่นๆ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาในเชิงคุณภาพ และเชิงการจัดการที่ใช้ข้อมูล และข้อเท็จจริงในการสืบค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างปัญหา และสาเหตุที่เป็นไปได้ และสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาอย่างมีตรรกะ จึงทำให้ผู้แก้ไขปัญหาสามารถกำหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และตรงจุดหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือแต่ละตัวอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์
เข้าชม 223 คน

แสดงความคิดเห็น