การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน

โดย boyman เมื่อ 18 ก.ค. 2560 16:43 น.

วันพุธที่ 30 สิงหาคม - เสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 08:30 - 17:30 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

ภาคควมรู้พื้นฐาน:

ตลาดอสังหาริมทรัพย์กับการประเมินค่าทรัพย์สินในปัจจุบัน

ภาพรวมของภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่กระทบต่อ การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ

การรังวัดตรวจสอบหาตำแหน่งที่ดิน

การอ่าน - เขียนแบบแปลนอาคารเบื้องต้น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนแบบแปลนอาคารประเภทต่าง ๆ และข้อสังเกตจากวิศวกรที่เชี่ยวชาญการตรวจสอบอาคาร

ภาคทฤษฎี:

หลักแห่งมูลค่าทรัพย์สินในเชิงสากล

มูลค่าทรัพย์สินขึ้นอยู่กับอะไร นิยามมูลค่าทรัพย์สิน ว่าด้วยทุน ราคาและมูลค่าตามมาตรฐานสากล หลัก 11 ประการในการกำหนดมูลค่า มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน

กระบวนการประเมิน 1: วิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน

กระบวนการประเมิน 2: การเปรียบเทียบตลาด

กระบวนการประเมิน 3: การแปลงรายได้เป็นมูลค่า

กระบวนการประเมิน 4: การทดสอบสมมติฐาน

หรือ Hypothetical Analysis/residual Approach ใช้พิสูจน์ราคาได้ชัดเจนที่สุดทางหนึ่ง แม้ในกรณีที่ไม่มีการซื้อขาย

ภาคทักษะ:

เทคนิคชั้นสูง: CAMA-AVM

หลักการ CAMA กับการประเมินเพื่อเวนคืน Computer-assisted mass appraisal แบบจำลองทางสถิติ เพื่อการประเมินและการเวนคืน มีผลกระทบต่อมูลค่าตรวจสอบอย่างไร

แนวทางการวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์

วัฏจักรอสังหาริมทรัพย์คืออะไรจะให้ความสำคัญกับตลาดรวมตลาดเฉพาะพื้นที่เฉพาะส่วนและทรัพย์สินของเราอย่างไร

กรณีตัวอย่างภาคพิสดาร จากการประเมินจริง

การเขียน - การอ่านรายงานประเมินค่าทรัพย์สิน

ภาคปฏิบัติ:

การทดลองประเมินจริงภาคสนาม

เสนอรายงานผลการทดลองประเมินจริงภาคสนาม

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ที่เปิดการสอนรุ่นแรกตั้งแต่ปี 2538 มีผู้สำเร็จการอบรมแล้วกว่า 2,500 ท่าน ทั้งจาก หน่วยราชการ และภาคเอกชน การอบรมนี้ใช้ความรู้มาตรฐาน ประเมินค่าทรัพย์สินระดับ สากลจาก Lincoln Institute of Land Policy ผนวกกับประสบการณ์จริงในประเทศไทย ซึ่งผู้สอนได้ดำเนินการสำรวจ และประเมินค่าทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์นับล้านชิ้นทั่วประเทศ

หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น

สนใจเพิ่มเติมคลิก: http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/index.php?

ติดต่อโทร: 02.295.2294

เข้าชม 126 คน

แสดงความคิดเห็น